ثبت رزومه

  • مشخصات فردی

  • مشخصات تحصيلی

  • مدرك تحصيلیرشته تحصيلیتاريخ اخذ مدركنام دانشگاه/شهرمعدل 
  • سوابق كاری

  • نام شركتنوع فعاليتمسئولیتتاريخ شروعتاريخ پايانعلت كناره گيريسابقه بيمه 
  • ساير مهارت ها

  • زبان خارجیمیزان آشنايی 
  • نرم افزارمیزان آشنايی